پناهجویان افغانی و ایرانی در کاله فرانسه

3500

 در هفته های اخیر گزارشاتی از طرف رسانه ها در ارتباط با سرنوشت برخی از کودکانی که در اردوگاه کاله در فرانسه بسر می بردند منتشر شده است.  این گزارشات حاکی  از آن است که برخی از کودکان به کار اجباری در مزارع میوه بکار گرفته شده اند. برخی دیگر مجبور به زندگی در هم […]