عکس‌هایی از صحنه تظاهرات علیه اخراج پناهجویان افغانستانی – ۲ ژوئن ۲۱۷