در مورد گزارشهای هولناک از رفتارهای وحشیانه با پناهجویان در لیبی «چه کسی مسئول است»؟

refugees5

لیبی کشوری اشغال شده توسط چندین قدرت امپریالیستی و متحدین منطقه ای آنهاست. کشوری که سالهاست به علت کشمکش های بین قدرتهای امپریالیستی و محلی  در آتش جنگهای داخلی می سوزد. کشوری که بنیادگرایان اسلامی رنگارنگ جهت کنترل و اعمال سلطه ارتجاعی خود به هر خیانتی دست زده اند تا مناسب بودن خود را به […]