مبارزه برای جهانی بدون مرز

18924633_303

دیگر نمی توان ونباید در برابر فشار ها ومحدودیت های دولتهای غربی  که از طریق سیاستها و وضع قوانین ضد مهاجرین اعمال می شوند، بی تفاوت ماند. مهاجرین وپناهندگان به همراه همه ی انسانهای مترقی وانقلابی و همه ی آنانیکه جانب درست وصحیح را می گیرند باید مبارزه ی آگاهانه، متحدانه ومتشکل راعلیه این فشار […]