ویدئویی از «مبارزه برای جهانی بدون مرز» : از اعتراضات و همبستگی فرهنگیان و معلمان حمایت کنیم

 معلمانی که به خاطر جامعه و عشق به دانش آموزانشان، و عشق به انتقال علم و دانششان به نسلهای آینده، سخت ترین شرایط را تحمل کرده اند، برخی از آنان ساعت ها پیاده روی می کنند از کوه و دشت می گذرند تا خود را به دانش آموزانشان برسانند. سیل و زلزله و گرسنگی و […]