شعله هایی که از خوزستان زبانه می کشد:

  شعله ور شدن سریع آتش شورش جوانان تشنه ، گرسنه، بیکار، بی نان و بی آینده تحت این نظام، همدردان دیگر مناطق ایران را به میدان آورد. شعله های آتش در ابعادی وسیع به سراسر ایران و به بخش های مختلف جامعه کشیده شد. برای جمهوری ارتجاعی اسلامی هیچ راهی جز سرکوب خونین، دروغ […]