یک درصد مردم جهان آواره  اند : به مناسبت روز جهانی پناهجویان

20 ام ژوئن ” روز جهانی پناهجویان” از طرف سازمان ملل تعیین شده است. هم اکنون بیش از 82 میلیون نفر از مردم جهان بر طبق آمار سازمان ملل آواره اند که بیش از یک درصد مردم جهان را در بر می گیرد. رقمی که در عرض ده سال گذشته دوبرابر شده است. این رقم […]