نامه ای  از یک مهاجر افغانستانی ساکن ایران:

  دریاست جهان، ماهیِ دودی هستم دیوار بقیع در سعودی هستم نوروز، کنار صفّه، افغان بودن این‌جا آشوویتس است٬ یهودی هستم   نا مه زیر از یک مهاجر افغانستانی ساکن ایران در رابطه با نژادپرستی است. ما این نامه را باز پخش می کنیم تا عمق تبعیض گرایی علیه افغانستانی ها را در جنبه های […]