جامعه ایران و مهاجران افغانستانی: مهاجرین و پناهجویان افغانستانی بخش جدایی ناپذیر از طبقه کارگر ایران-1

  فرهاد کیان   آنچه در اینجا مورد بحث است آوارگی  میلیون ها نفر از مردمی است که در نتیجه جنگ ها و مداخلات سیاسی-نظامی  قدرت های بزرگ  و قدرت های منطقه ای و دست نشاندگان آنان، خانه و کاشانه خود، آینده خود و آینده فرزندان خود، کارکرد طبیعی جامعه  و حتی در مواردی امید […]