مبارزه برای جهانی بدون مرز

جنگهای نظامی، اقتصادی و اکولوژیکی که اساسا توسط قدرتهای امپریالیستی و وابستگان آن برپا شده است به کوچ اجباری و جابجایی میلیونها نفر از مردم دنیا و نیروی کار در مقیاسی جهانی منجرشده است. در همین زمان دشمنی و ضدیت با پناهجویان علامت مشخصه راست افراطی و همچنین احزاب رسمی کشورهای غربی شده و به […]