تظاهرات فاشیستها علیه مهاجرین و پناهجویان در لندن با مبارزه مصممانه نیروهای آنتی فاشیست متوقف شد!

IMG_2640

در مبارزه ای پرشور تظاهرات گروههای دست راستی افراطی و فاشیست در مرکز لندن از حرکت باز داشته شد. نیروها و مردمی که از نیروهای فاشیست، تاریخ آنها و ایدئولوژی نژادپرستانه اشان نفرت داشته، مصمم شدند تا نگذارند این فاشیستهای نژادپرست در خیابانهای لندن راهپیمایی کنند و نظرات و ایده های مرتجعانه خود را بپراکنند […]