اخراج پناهجویان افغانستانی از جرمنی(آلمان) همچنان ادامه دارد!

اخراج افغانستانی ها از آلمان همچنان ادامه دارد. با وجود اوضاع وخیم امنیتی و ادامه جنگ خانمان سوز، غارت وخونریزی ، انفجار وانتحارهای ظلمتبار ووحشتزا بار دیگرشام روز دوشنبه تعداد ده نفر از پناهجویان افغانی از طریق میدان هوایی لایپزیگ-هاله جرمنی به کابل اخراج شدند. البته آنها را تحت نام اینکه آنها به جرمی متهم […]