گزارشی از شرکت در تظاهرات علیه کنفرانس امنیتی مونشن(مونیخ) و شرکت اشرف غنی

Image-4

روزشنبه ۱۷ فبروری مردم در شهر های مونشن (مونیخ)، هامبورگ وفرانکفورت آلمان شاهد گردهم آیی وتظاهرات و اعتراضات مهاجرین و پناهندگان افغانی و دیگر نیروهای مترقی در آلمان بودند. انگیزه اصلی این تظاهرات ها در این شهرها در ضدیت با کنفرانس امنیتی مونشن و شرکت اشرف غنی در آن بود. همانگونه که رسانه های مختلف […]