بیاد و  خاطره  جان لنون که رویای جهانی بدون مرز را سرود

نهم اکتبر  ۸۰ سال از تولد جان لنون، خواننده ای که در کنار مردم و برای مردم خواند می گذرد. او با کلام قدرتمند خود رویای صلح واقعی را برای مردم دنیا سرود. یعنی صلح در دنیایی که هیچ عاملی و هیچ “مالکیتی” مردم را از هم جدا نکند،  دنیایی که  درآن هیچ مرز و […]