روز جهانی پناهجویان و رونق بازار برده داری در قرن بیست و یکم! *

3 نوشته کوتاه به مناسبت روز جهانی پناهجویان توسط احمد پوری فعال سیاسی در خصوص پناهجویان، نوشته شده است که در این سایت منتشر می کنیم. این نوشته علاوه براشاره به آمارهای تکان دهنده در مورد سوء استفاده و آزار جنسی و جسمی از پناهجویان در سراسر دنیا  افشایی است  از فریبکاری ها و دست […]