هشت مارس در ترکیه و ممانعت پلیس از شرکت زنان پناهجو در برگزاری روز زن

گزارش زیر برگرفته از سایت ” کارزار مبارزه با  خشونت دولتی ، اجتماعی و خانگی علیه زنان” است که گزارشی است  از برگزاری روز جهانی زن در ترکیه و بیانگر فشارهای فاشیستی دولت ترکیه علیه پناهجویان و بخصوص پناهجویان زن می باشد. هشت مارس امسال در ترکیه در شرایطی برگزار می‌شود که هزاران پناهجوی زن […]