1 Comment

  1. :پناهجویان افغانی و ایرانی در کاله فرانسه – (پناهجویان و مهاجرین برای جهانی بدون مرز ( افغانستان – ایران
    29-ژانویه-2017 @ 7:34 ب.ظ

    […] بیشرین درصد پناهجویان در اردوگاه کاله از پناهجویان افغ…، کسانی که با اشغال کشورشان توسط  آمریکا و انگلستان و بقیه کشورهای امپریالیستی، 15 سال جنگ و بمباران، 15 سال زور و تحقیر را تجربه کرده اند. بیش از چهار دهه است که امپریالیستها با دخالتگری هایشان در افغانستان به رشد بنیادگرایی کمک کرده اند. گاهی با کمک های مالی، نظامی و سیاسی و گاهی  در مخالفت با آنها. امپریالیستها و بنیادگریان همراه با هم زندگی را برای مردم بخصوص زنان افغانستان جهنم کرده اند.  جوانان افغانستان نه تنها آینده ای برای خود نمی بینند بلکه بسیاری از تامین یک زندگی حداقل عاجزند و در همان زمان باید جنگ و مداخلات کشورهای امپریالیستی و مرتجع منطقه را تحمل کنند. […]

    Reply

بیان دیدگاه: